spot_img

Αυτές είναι οι αλλαγές που θα ισχύσουν για το ΚΕΑ από 1η Νοέμβριου

Ημερομηνία:

Κοινοποιήση:

Αλλάζουν όλα αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος ΚΕΑ αρχής γενομένης την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης οι αλλαγές θα αφορούν τόσο στα κριτήρια όσο και στις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων πλέον θα είναι υποχρεωτική και η εγγραφή των δικαιούχων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι πέραν του επιδόματος δικαιούνται και επιπρόσθετες παροχές σε αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες εφόσον τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια ένταξης τους στο πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.

Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.

Kοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.

Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Ένταξη στις δράσεις που πραγματοποιούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους.

Την ένταξη τους σε υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Την προώθηση των δικαιούχων εφόσον μπορούν να εργαστούν , σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας ενδεικτικές δράσεις είναι οι ακόλουθες.

Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας- Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και την συμμετοχή τους σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – Τη κάλυψη προτεινόμενης θέσεις εργασίας- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.

Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλεια τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:

– Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.

– Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κ.τ.λ.), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του ν. 2716/1999. – Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονές.

– Άτομα που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα. Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.

Το ποσό που ορίζεται ως εγγυημένο είναι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 200€ ανά μηνά για κάθε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το εγγυημένο ποσό προσαυξάνετε κατά 100€ ανά μήνα, για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού η προσαύξηση είναι 50€ ανά μήνα. Σε νοικοκυριά που απαρτίζονται αποκλειστικά από μονογονεική οικογένεια το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Το ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900€ μηνιαίως ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Για την ένταξη στο πρόγραμμα και τον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό :1200€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1800€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεική οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2100€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2400€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δυο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2700€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3000€

Για τους σκοπούς της ένταξης του νοικοκυριού στο πρόγραμμα το δηλούμενο εισόδημα κατά τους έξι τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπου νοικοκυριού .Καθώς και το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5400€ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Κινητή περιουσία :Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μικτής χρήσης ακόμα και των δίκυκλων του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 6000€

Περιουσιακά κριτήρια : Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90000€ για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15000€ για κάθε προσθετό μέλος και έως 150000€ ευρώ.

* Ο Παναγιώτης Λαζαρίδης, είναι Πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

παρομοια αρθρα

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου

Ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου  

“Θύματα” των περικοπών τα Αστυνομικά Τμήματα Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Από την σελίδα bloko.gr που ασχολείται κυρίως με αστυνομικά θέματα, διέρρευσε σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών...

«Μια εβδομάδα χωρίς νερό…»

Καταγγελίες στην εφημερίδα «Αυγή» έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά "Όμηρος" Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, ισχυριζόμενος ότι δεκάδες...

Αλλάζουμε πρόσωπο και… συνήθειες!

Συνηθίζεται, στο πρώτο εισαγωγικό κείμενο μιας νεοσύστατης ιστοσελίδας, το ύφος των γραφομένων να… υποκύπτει σε συναισθηματικές αναφορές. Συνηθίζεται επίσης,...