spot_img

Γιώργος Αβράμης για Προυπολογισμό Δήμου Φυλής 2018: “Μίζερος και Εικονικά Ισοσκελισμένος”

Ημερομηνία:

Κοινοποιήση:

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση φέρνετε σήμερα 18/12/2017 τον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής.

Έναν προϋπολογισμό  μίζερο , εικονικά ισοσκελισμένο σε όλα τα επίπεδα και μη αναπτυξιακό για τον Δήμο Φυλής. Πρέπει να τονίσω όμως την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου για την σύνταξή του και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Με βάση τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του προϋπολογισμού, έσοδα – έξοδα, ουσιαστικά φαίνεται ότι ο Δήμος έχει χρεοκοπήσει. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ εγγράφετε τακτικά έσοδα 13.000.000€ περίπου, προβλέπονται λειτουργικά έξοδα  57.000.000€. Για αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τα αντισταθμιστικά από τον Χ.Υ.ΤΑ Φυλής, για να ισοσκελίζετε τα έξοδα.  Όταν εκλείψουν τα έσοδα από τον ΧΥΤΑ ο Δήμος θα  οδηγηθεί και επίσημα στην χρεωκοπία. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι ίδιες ή και μεγαλύτερες από τις περσινές και ο προϋπολογισμός ΔΕΝ έχει τα χαρακτηριστικά νοικοκυρέματος και οικονομίας του Δήμου μας.

Αντί να φέρετε προς ψήφιση έναν πραγματικό προϋπολογισμό, φέρνετε  έναν εικονικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της τάξης των 133.000.000€ . Και αυτό γιατί αυξάνετε εικονικά τα έσοδα του Δήμου για να δικαιολογήσετε τα υπέρογκα έξοδα και  τις σπατάλες που προϋπολογίζετε για το έτος 2018.

Ένα από τα σοβαρότερα στοιχεία, το όποιο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και  απουσιάζει είναι η ‘’

Αναλυτική εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης επί του σχεδίου του προϋπολογισμού ‘’ . Σ’ αυτήν θα  μπορούσαμε  να δούμε:

●  τους  στόχους του προϋπολογισμού

● τον στρατηγικό του σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια

● την κείμενη νομοθεσία με βάση την οποία συντάχθηκε.

Τονίσαμε στο Δ.Σ ότι είναι απαράδεκτο για 4η συνεχόμενη χρονιά να συζητάμε προϋπολογισμούς του Δήμου Φυλής, χωρίς να έχετε φέρει ούτε έναν Ισολογισμό από την ημέρα που έχετε αναλάβει την διοίκηση του Δήμου. Ένας προϋπολογισμός για να είναι ρεαλιστικός και να μπορεί να εφαρμοστεί πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου μέσα από τους Ισολογισμούς του. Πώς μπορούμε αγαπητοί φίλες και φίλοι να πούμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί ένας προϋπολογισμός της τάξης των 133.000.000€,  όταν δεν ξέρουμε πόσα χρωστάει ο Δήμος σε : προμηθευτές,  τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ, τρίτους, κτλ. ; Μόνο αν γνωρίζουμε τα παραπάνω μέσω ισολογισμού, ο προϋπολογισμός θα ήταν υλοποιήσιμος.

Βάσει σχετικών διατάξεων και της νομοθεσίας, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει συσταθεί ΄΄ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ’’ , με σκοπό την παρακολούθηση , σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος του παρατηρητηρίου είναι, μεταξύ άλλων, η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών (καθώς και απολογισμών) των ΟΤΑ.

Το Παρατηρητήριο :

● Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και κάνει προτάσεις περί μείωσης των προβλεπόμενων εσόδων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο

●   Αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του

●  Παρέχει ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγείται μεθόδους προς αποφυγή ελλειμμάτων

Αν η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα , ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε

Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Ουδέποτε μέχρι σήμερα ΔΕΝ μας έχετε ενημερώσει για τα παραπάνω όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και ΔΕΝ έχετε φέρει προς συζήτηση σε κανένα ΔΣ τριμηνιαίες καταστάσεις προϋπολογισμού.

Πρέπει λοιπόν να ληφθούν άμεσες πρωτοβουλίες, ώστε να παραχθούν πολιτικές που θα δώσουν προοπτική στην πόλη και τους δημότες της.

Β.  Αναλυτικά στοιχεία Προϋπολογισμού.

Σας παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό, που ουσιαστικά καταδεικνύουν την αδυναμία αυτόνομης  λειτουργίας του Δήμου Φυλής,  χωρίς την παρουσία των αντισταθμιστικών από τον ΧΥΤΑ Φυλής :

 Τακτικά έσοδα : 13.000.000,00 €     και    Δαπάνες : 57.000.000,00 €

Μηδαμινή εισπραξιμότητα . Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τέλος ύδρευσης με εκτίμηση εισπραχθέντων την 31/12/2017, ποσό  472.000,00€ και την αγορά του νερού να κυμαίνεται στα  2.500.000,00 € / έτος.

Εγγράφεται Χρηματικό Υπόλοιπο (δηλαδή Ταμείο Δήμου) το ποσό των ≈ 29.500.000,00 € την 31-12-2017, όταν στα τακτικά έξοδα προϋπολογίζεται δαπάνες Π.Ο.Ε. (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών)  3.620.000,00 € και δαπάνες προς ΕΥΔΑΠ  500.000,00€.  Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ενώ έχετε προβλέψει για Συντήρηση Ανελκυστήρων 12.000 € το 2017 και το ίδιο (αυξημένο μάλιστα κατά 200 €)  στον προϋπολογισμό του 2018 , ΔΕΝ έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι την 31/7/2017 και προβλέπεται ότι θα πληρωθούν μέχρι την 31/12/2017 ποσό 900€ . Αν υπάρχει σύμβαση συντήρησης ανελκυστήρων γιατί δεν εξοφλείται αφού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ????  Έτσι φαίνεται σαν να έχει ο Δήμος χρήματα και οι οφειλές να συσσωρεύονται στα επόμενα χρόνια. Και το ερώτημα που τίθεται είναι :   Πώς είναι δυνατό να προϋπολογίζεται ένα τέτοιο ποσό σαν Χρηματικό Υπόλοιπο όταν ο Δήμος έχει:  υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. , Δικαστικές Αποφάσεις Απλήρωτες και πολλές άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους  ???? Το Χρηματικό Υπόλοιπο αυτό είναι πλασματικό και ΟΧΙ πραγματικό.

Προϋπολογίζεται σε 80 κωδικούς, το ποσό των 24.800,00€ δηλαδή  συνολικό ποσό ≈ 2.000.000,00 € και θα τα δώσετε με απευθείας ανάθεση μιας και το ποσό είναι μικρότερο των 25.000,00 € !!!!!!

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  ≈ 18.000.000,00 €.

Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.000.000,00 €.

Παροχές τρίτων 4.500.000,00 €.

Αμοιβές νομικών ≈ 1.000.000,00 €.

Γ.  Η θέση μας επί του  Προϋπολογισμού.

Για όλα τα παραπάνω ψηφίσαμε ΜΟΝΟ από τον προϋπολογισμό του έτους 2018 τα παρακάτω :

Όλες τις υποχρεωτικές Ανελαστικές Δαπάνες του Δήμου.

Τις Λειτουργικές δαπάνες σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Την μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές ΟΛΩΝ των εργαζομένων του Δήμου .

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Φυλής .

Με τιμή

Αβράμης Θεοδ. Γεώργιος

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

παρομοια αρθρα

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου

Ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου  

“Θύματα” των περικοπών τα Αστυνομικά Τμήματα Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Από την σελίδα bloko.gr που ασχολείται κυρίως με αστυνομικά θέματα, διέρρευσε σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών...

«Μια εβδομάδα χωρίς νερό…»

Καταγγελίες στην εφημερίδα «Αυγή» έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά "Όμηρος" Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, ισχυριζόμενος ότι δεκάδες...

«Ποντικοί» στο γήπεδο του Ακράτητου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι του Ακράτητου, με το θέαμα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στην αποθήκη...